پنجشنبه 28 تير 1397

جستجو

کمينه
منوی اصلی
صفحه اصلی
پرتال طلاب
پرتال مدارس
بزرگان حوزه
حوزه علمیه اصفهان
دانلود

اعلام محدوده امتحانی نیمسال اول 96-1395

اعلام محدوده امتحانی نیمسال اول 96-1395

با توجه به فرا رسیدن امتحانات نیم سال اول و پس از بررسی محدوده های درسی مدارس مختلف، وبا توجه به تعطیلات نیم سال اول و در نظر گرفتن ایام درسی كه در پایه های 1 تا 6 حدود 100 جلسه درسی و در پایه های 7 تا 10 حدود 85 جلسه درسی برقرار بوده است محدوده امتحانات این فصل به شرح ذیل اعلام می گردد:

پایه اول :        

 الف: نحو 1 از ابتدای كتاب تا بخش دهم ( حروف) 

ب: صرف 1 از ابتدای كتاب تا فصل هفتم (باب تفاعل)

ج: عقاید 1و2 سیكل از ابتدای كتاب تا ابتدای ده درس معادشناسی (صفحه325)

د: عقاید 1و2 دیپلم از ابتدای كتاب تا بخش پنجم معادشناسی (صفحه 200)

پایه سوم:         

الف: نحو 8 از ابتدای كتاب تا حرف الثاء ( ثمّ) (صفحه 93)

       ب: نحو 9 از ربّ تا لات (صفحه 200)

پایه چهارم:        

الف: اصول 1 از ابتدای كتاب تا الفصل السابع (تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده)

      ب: فقه 2 پ 4 صوم + جهاد تا شهادات

پایه پنجم:         

الف: اصول 3 از ابتدای كتاب تا الباب الخامس (العام و الخاص)               

 ب: فقه 5 پ 5 از ابتدای متاجر تا الفصل العاشر فی الاحكام ( نقد و نسیه)

پایه ششم:         

 الف: اصول 5 پ 6 ازضد تا الكتاب العزیز

پایه هفتم:        

  الف: فقه 1 از ابتدای كتاب تا تدلیس الماشطة (صفحه 165 از چاپ كنگره)

         ب: فقه 2 از النجش تا ینبغی التنبیه علی امور (صفحه 66 از چاپ كنگره)

         ج: اصول 3 از اول برائت تا ینبغی التنبیه علی امور (صفحه 149 از چاپ كنگره)

پایه هشتم:       

           الف: فقه 5 از شروط المتعاقدین تا القول فی الاجازة و الرّد (صفحه 399 چاپ كنگره)

ب: اصول 4 از استصحاب تا الامر السادس قد عرفت انّ معنی عدم نقض الیقین ...( صفحه 233 چاپ كنگره)

            ج: اصول5 از دوران بین اقل و اكثر تا الثالث انّ وجوب الفحص انّما هو... ( صفحه 441 چاپ كنگره)

پایه نهم:          

 الف: فقه 2 از ابتدای خیارات تا خیار الغبن (صفحه 156 چاپ كنگره)

پایه دهم:        

  الف: اصول 3 از نواهی تا المقصد الرابع (العام و الخاص)

          ب: اصول 4 از برائت تا منها صحیحة ثالثة لزراره ( باب الاستصحاب) 

 

تذكر:

  1. امتحان اصول 1 پایه 7 قطع و ظن از رسائل، بر طبق درسنامه تدوین مركز مدیریت می باشد .

  2. محدوده امتحانی در سایر دروس هیچ گونه تغییری نداشته و مطابق با برنامه درسی مقاطع اعلام شده از طرف معاونت آموزش و پژوهش می باشد .


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر کد امنیتی :
وارد نمودن کد